Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2019.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

–          Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete. Tydligare regler som också uppfyller de EU-direktiv som gäller är ett stöd för arbetsgivare att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser och skyddar arbetstagare från att drabbas av ohälsa eller olyckor säger överläkare Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket.

De omarbetade och nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter. Anledningen har varit  att de nu gällande föreskrifterna har upplevts som otydliga och svåra att tillägna sig, att nya EU direktiv har tillkommit samt för att systemet med sanktionsavgifter ställer särskilt stränga krav på tydlighet för att sanktionsavgifter skall kunna utdömas vid inspektion.

Syftet med medicinska kontroller kan vara att:

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • skydda särskilt känsliga personer
 • kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter
 • förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet

De viktigaste ändringarna i förhållande till de nu aktuella föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 är att:

 • medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs
 • medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
 • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
 • nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
 • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
 • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
 • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

Tillkommande yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna kan bland annat vara lokalvårdare, montörer, slaktare eller de som arbetar vid löpande band, till exempel inom fiskindustrin. Det är arbetsmoment som innebär snabba handledsrörelser med kraft som kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt som omfattas av krav på medicinska kontroller.

–          I första hand ska belastningsskador liksom andra skador, olyckor eller ohälsa alltid förebyggas genom det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva, säger Kersti Lorén, ergonom på Arbetsmiljöverket.

Enligt EU-direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, artikel 15, ska särskilt utsatta riskgrupper skyddas mot de faror som speciellt berör dem. Arbetstagare som sysselsätts med klättring med stor nivåskillnad tillhör en sådan särskilt utsatt riskgrupp, som ska skyddas. Direktivets regler är inte specificerade till särskilt utpekade yrkes/riskgrupper. Föreskrifternas krav överensstämmer nu med EU-direktivets.