Kemikalieinspektionen har deltagit i ett europeiskt tillsynsprojekt som har tittat på klassificering och märkning av farliga kemiska blandningar. Projektet har bland annat tittat på rengöringsprodukter, lösningsmedel, lim och rumsdoftmedel. 43 % av de granskade produkterna i Sverige hade minst en brist i tillsynen.

EU-wide Enforcement Forum project drivs av Forum för tillsyn under EU:s kemikaliemyndighet Echa. I detta tillsynsprojekt deltog inspektörer från 29 länder. Kemikalieinspektionen deltog för Sveriges del och inspekterade 25 produkter hos 14 företag. Fokus för inspektionen var små förpackningar under 125 ml och biocidprodukter.

Av de inspekterade företagen i Sverige hade 46 % minst en brist, till exempel vad gäller klassificering och märkning av produkterna samt brister i säkerhetsdatabladen. Av de 25 inspekterade produkterna hade 43 % någon av bristerna. Inspektörerna i Sverige fann också att drygt en femtedel (21 %) av de kemiska blandningarna hade felaktig klassificering och 16 % hade felaktigheter i märkningen.