Kemikalieinspektionen och Skatteverket har på uppdrag av regeringen gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i elektronikvaror eller i människors hemmiljö till följd av skatten. Vissa företag har påbörjat ett substitutionsarbete delvis till följd av skatten men detta arbete befinner sig till stor del i ett tidigt skede. Utvärderingen pekar även ut brister som behöver åtgärdas om skatten ska få avsedd effekt.