Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. De är framtagna för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depressioner. Något som ofta föregås av ohälsosam stress.

De arbetsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.