Fyra av tio elektriska produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat innehåller förbjudna kemikalier. I mjuka plastdelar har myndigheten hittat kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Dessutom har bly påträffats i lödningar i flera produkter.

Under 2014 och 2015 har Kemikalieinspektionen genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. Totalt har 106 produkter analyserats. 43 av dem innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen, visar en sammanställning av inspektionsresultaten. Inspektionerna är endast stickprovskontroller och resultatet speglar inte hela marknaden.

– Det är företagens ansvar att se till att deras elektriska produkter inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Ett syfte med vår tillsyn är att höja företagens kunskapsnivå om kemikalier för att vi ska komma närmare målet om en giftfri vardag, säger Mariana Pilenvik.

Reglerna för ämnen som kan finnas i elektriska produkter finns i olika EU-direktiv och förordningar. I Kemikalieinspektionens projekt har myndigheten undersökt om produkterna innehåller ämnen som är begränsade i RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller Reach-förordningen. Varor med för höga halter av ett begränsat ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Kemikalieinspektionen anmäler tillverkare och importörer för misstänkt brott till miljöåklagare när deras produkter innehåller ämnen begränsade i RoHS-direktivet. När produkter innehåller ämnen begränsade i POPs-förordningen och Reach-förordningen anmäls såväl tillverkare som importörer och distributörer till miljöåklagare.