Ett nytt beslut i EU-domstolen innebär att Sverige får stöd för en strikt tolkning av den europeiska kemikalielagstiftningen. Beslutet i EU-domstolen gäller företagens skyldigheter att informera kunder när varor innehåller ämnen med allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön, exempelvis vissa flamskyddsmedel eller ftalater. Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne ska leverantören informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet Echa.

EU-domstolens beslut gäller de 163 ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Förteckningen utökas kontinuerligt och innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC.