Ny handlingsplan för en giftfri vardag

Regeringen har beslutat att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag för att intensifiera arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den nya handlingsplanen gäller för åren 2015-2017.

Ett av fokusområdena i handlingsplanen är de svårnedbrytbara och giftiga högfluorerade ämnen som fått stor uppmärksamhet när föroreningar konstaterats i dricksvattentäkter i landet. Dessa ämnen finns bland annat i brandskum.

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag till en möjlig reglering av brandskum och ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen. Tillsammans med de nätverk av myndigheter och aktörer som bildats sedan problemen uppmärksammades ska Kemikalieinspektionen öka kunskapen om ämnena. Därutöver ska myndigheten göra en kartläggning av användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av alternativa ämnen och material. Kemikalieinspektionen ska också verka för att en handlingsplan initieras inom EU.

Hallå konsument!

Den 31 mars öppnade Konsumentverket tjänsten ”Hallå konsument!” Dit kan du vända dig och få råd i konsumentfrågor. Det kan handla om exempelvis konsumenträttigheter, privatekonomi eller hur du kan göra miljömässigt hållbara val. Du hittar svar på många vanliga frågor eller får hjälp av kunniga vägledare via telefon, e-post, chatt, facebook eller brev.

Konsumentverket samordnar arbetet där tolv myndigheter är utpekade som informationsansvariga utöver Konsumentverket – Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Arbetet sker också i nära samverkan med konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen.