Brister i märkningen av många kemiska produkter

Inspektörer från 117 kommuner har tillsammans med Kemikalieinspektionen granskat märkningar och förpackningar för kemiska produkter. Brister upptäcktes på mer än var tionde produkt. Cirka 24 000 produkter kontrollerades i projektet, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och färger.

– Om kemiska produkter hanteras fel kan det innebära risker för användarna. För att förebygga skador är det viktigt att användarna får rätt information om produkternas farliga egenskaper och om vilka skyddsåtgärder som kan behövas, säger Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemiska produkter som säljs till konsumenter kan exempelvis vara brandfarliga, orsaka ögonskador eller vara frätande. Dessa skadliga egenskaper ska anges på produktens förpackning i form av symboler med röd ram och beskrivande text.

I samverkansprojektet som genomfördes under hösten 2017 har kommunernas inspektörer kontrollerat cirka 24 000 kemiska produkter på 1 400 företag. Kontrollerna gjordes bland annat i butiker, på varuhus och hos grossister. Inspektörerna upptäckte brister i märkningar eller förpackningar för omkring 2 600 produkter, vilket innebär att 11 procent av de kontrollerade produkterna hade brister.

Den vanligaste bristen var att produkter såldes med en äldre typ av faromärkning som inte längre får finnas till försäljning. När det gäller de produkterna får användarna information om produkternas faror via den äldre märkningen, trots att dagens märkningskrav inte är uppfyllda.

Många kemiska produkter saknade också märkning på svenska, barnskyddande förslutning som ska försvåra för barn att komma åt innehållet samt kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn.

Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag till åklagare

Kemikalieinspektionen har genomfört en granskning av företag som myndigheten tidigare har anmält till åklagare. 16 av de 19 kontrollerade varuimportörerna åtalsanmäldes på nytt för brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik.

Det är företagens ansvar att se till att deras produkter är säkra att använda. De flesta av de inspekterade företagen har förbättrat sitt kemikaliearbete, men fortfarande är det många varor som innehåller farliga ämnen, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet kontrollerades 261 varor, bland annat hemelektronik, leksaker och sportartiklar. I 61 av de granskade varorna upptäcktes minst ett farligt ämne över gränsvärdet i lagstiftningen. Det innebär att nästan en fjärdedel, 23 procent, av varorna innehöll förbjudna kemikalier. Efter inspektionerna har Kemikalieinspektionen anmält 16 av de 19 granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Ny vägledning för ökad och säker återvinning

Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan öka materialåtervinningen utan risk för miljön och människors hälsa.

Vägledningen har tagits fram i nära samverkan med Kemikalieinspektionen. Syftet är att minska spridning och exponering för farliga ämnen.

– Det behövs vägledning om vilka avfall som är lämpliga att återvinna och hur återvinningen kan öka på ett säkert sättsäger Lena Callermo, chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket.

– Vi är särskilt nöjda över det goda samarbetet med Kemikalieinspektionen och ser fram emot att resultatet nu också kommer till användning, säger hon.

Målgruppen är svenska företag och organisationer som arbetar för att öka materialåtervinningen. Även myndigheter med tillsyn över återvinningsverksamhet kan ha nytta av vägledningen.

– För att bli framgångsrika i arbetet med att nå giftfria och resurseffektiva kretslopp behöver företag, branschorganisationer och myndigheter ökad kunskap och en gemensam bild av hur utmaningarna ser ut, säger Mona Blomdin Persson, chef för avdelningen för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, på Kemikalieinspektionen.

Länk; http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-saker-materialatervinning.pdf

EU sänker gränsvärdena för bly i leksaker

Gränsvärdena för hur mycket bly som får avges från leksaker sänks inom EU. Det har Europeiska rådet beslutat. De skärpta reglerna börjar gälla den 28 oktober 2018.

I EU:s leksaksdirektiv finns tre gränsvärden för hur mycket bly som får frigöras från olika typer av leksaksmaterial. Europeiska rådets beslut innebär att gränsvärdet för bly i torrt leksaksmaterial ska sänkas från dagens 13,5 milligram per kilo till 2 milligram per kilo. I vätskor sänks gränsvärdet för hur mycket bly som får avges från 3,4 till 0,5 milligram per kilo och i avskavt leksaksmaterial från 160 till 23 milligram per kilo.

Syftet med de skärpta reglerna är att skydda barn mot att exponeras för bly, som är ett mycket giftigt ämne. Bly kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga för påverkan.

Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen

Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

Bakgrunden till Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är en rapport om en kraftig ökning av hudallergier bland yrkesmålare sedan vattenbaserade färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Arbets- och miljömedicinska kliniker har konstaterat att det är konserveringsmedel i färgerna som i många fall har orsakat allergibesvären. Konserveringsmedlen är ofta isothiazolinoner, en grupp av ämnen som även i låga halter kan vara kraftigt allergiframkallande vid kontakt med huden.

Två av företagen lämnade egna uppgifter om halter av allergiframkallande ämnen som inte stämde överens med hur produkten var klassificerad. Ett av företagen stoppade själva försäljningen av en produkt medan korrekt märkning togs fram. I det andra fallet beslutade Kemikalieinspektionen om förbud att sälja produkterna då dessa inte klassificerats och märkts på rätt sätt enligt lagstiftningen. Ytterligare ett företag har frivilligt dragit tillbaka en limprodukt, som inte var klassificerad som allergiframkallande, men där analysen visat att halten låg klart över klassificeringsgränsen.