Den 1 juni 2015 upphörde föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19 att gälla. Ett nytt direktiv börjar gälla den 1 juni.

Föreskrifterna som upphävs är baserade på Seveso II-direktivet och ett nytt direktiv kallat Seveso III-direktivet börjar gälla den 1 juni 2015. En ny Sevesolag och Sevesoförordning kommer att genomföra Sevesodirektivet i Sverige och länsstyrelsen kommer att utföra tillsynen enligt dessa lagar.