Kemikalieinspektionen har genomfört kontroller av smycken tillsammans med Tullverket. Tillsynsprojektet skedde inom ramen för en europeisk insats där 16 länder deltog med sina kemikaliemyndigheter och tullmyndigheter. Insatsen fann att en av fyra importerade varor i de deltagande länderna hade brister, så som att de innehöll farliga ämnen över gränsvärdet.

– Genom tidigare tillsynsprojekt vet vi att varor som importeras från länder utanför EU ofta har brister, till exempel att de innehåller farliga ämnen över gränsvärdena eller att de saknar korrekt märkning. Samarbetet med Tullverket är därför väldigt värdefullt när det kommer till tillsyn av importerade varor, säger Marcus Hagberg, projektledare för det svenska deltagandet.

I Sverige kontrollerade Kemikalieinspektionen om 240 smycken av olika typer innehöll särskilt farliga ämnen, bland annat bly och kadmium. I 23 procent av fallen upptäcktes brister. I de fall man hittade ämnena i halter över de tillåtna gränsvärdena stoppades hela försändelsen med samma sorts smycken. Sammanlagt stoppades därför 600 smycken med otillåtna halter av bly och kadmium. Kemikalieinspektionen anmälde nio företag till miljöåklagare.

– Genom den gemensamma insatsen stoppades en hel del smycken och andra produkter som innehöll höga halter av farliga ämnen. Det syns inte på ett smycke att det innehåller för höga halter av till exempel bly därför är det viktigt att varorna stoppas innan de når konsumenterna, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

En av fyra varor hade brister

Totalt i det europeiska projektet kontrollerades 1 389 varor i 16 länder. 1 225 varorna granskades för att se om de innehöll otillåtna halter av kadmium, bly och nickel. Majoriteten av dessa var smycken. En mindre del av kontrollerna gällde märkning av kemiska produkter. I den kontrollen medverkade inte Sverige. Sammanlagt fann myndigheterna i de olika länderna att en av fyra varor hade någon form av brist som bryter mot EU:s regler om kemikaliekontroll. Den vanligaste bristen var otillåtna halter av kadmium och bly i smycken.

Nästan tre fjärdedelar av varorna med funna brister (74 %) kom från något av länderna Kina, Förenade Arabemiraten, Indien, Thailand, Nordmakedonien eller Madagaskar.