AGEFA Miljö AB tillhandahåller konsulttjänster inom miljöområdet med fokus på kemiska och juridiska frågor kopplade till både Svensk och Europeisk lagstiftning. Inom företaget finns det lång erfarenhet med projekt inom både statlig och privat verksamhet samt känsliga och komplicerade sektorer som försvarsindustrin och kemiindustrin.

Grunden i arbetet är nationell och europeisk miljölagstiftning. I Sverige gäller Miljöbalken. Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Den smälter samman regler från sexton tidigare miljölagar.

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. Detta gäller oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Det finns också en koppling till EU:s miljöbestämmelser. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken.